افلاتون گفت : مصيبتی از اين بزرگتر چه باشد که جاهلی مرا بستايد و کار من او را پسنديده آيد . ندانم که چه کار جاهلانه کرده ام که او را خوش آمده است .

 

قابوسنامه