كار دسته جمعي مؤثر است ، اما همين كار اگر با لبخند همراه باشد ،

 

                                         سريع تر ، بهتر و روان تر انجام مي شود .

 

 

                                                                        پرمودابترا