چـرا نـه در پي عزم ديار خود باشم

 

چـرا نه خاك سر كوي يار خود باشم

 

غـم غريبي و غربت چو بر نمي تابـم

 

به شهر خود روم و شهريار خود باشم