شخص با ايمان ، ترسو و آزمند و بخيل نمي شود .

 

 

وسائل الشيعه ، ج2 ، ص6