چون طليعه نعمت ها به شما رسيد ،

 

                                                 با ناسپاسي دنباله آن را مبريد

 

 

 

نهج البلاغه