عيد است و آخر گل و ياران در انتظار

 

ساقي به روي شاد ببين ماه و مي بيار

 

دل برگرفته بـودم از ايام گـل ، ولی

 

كـاري بكرد همت پـاكـان روزه دار