از پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد ( ص ) روايت شده كه فرمود :

                     چون مردي را پر نماز و روزه ديديد ، به او منازيد ،

                                            تا بنگريد خردش چگونه است .

 

 

 

اصول كافي