معاشـران ز حـريف شبانـه يـاد آريد

 

حقـوق بنـدگـي مخلصانـه يـاد آريد

 

به وقت سرخوشـي از آه و ناله عشـاق

 

به صوت و نغمه چنگ و چغانه ياد آريد