همانا من فقط به خاطر اصلاح در امت جدم (ص) خارج شدم و مي خواهم امر به معروف و نهي از منكر كنم و به سيره پدر و جد خود عمل نمايم .