همچو فرهاد بود كوه كني پيشه ي ما

كوه ما ، سينه ي ما ، ناخن ما ، تيشه ي ما

بهر يك جرعه ي مي منت ساقي نكشيم ،

اشك ما باده ي ما ، ديده ي ما شيشه ي ما