هر دو گروه عاشق بودند و حاضر بودند كه براي رسيدن به آنچه به آن عشق مي ورزيدند ، هر كاري بكنند . ياران حسين (ع) از هيچ فداكاري و جانفشاني فروگذار نكردند و لشكر يزيد هم از هيچ جنايت و قساوتي نگذشتند .

 

 

                                         دكتر عبدالحسين خسروپناه

                                     خردنامه همشهري 6 اسفند 1383