برو به كار خود اي واعظ اين چه فرياد است

 

 مـرا فتاد دل از ره ، تـو را چـه افتاده ست

 

ميـان او كـه خـدا آفـريده است از هيـچ

 

دقيقه اي ست كه هيچ آفريده نگشاده ست