كسي كه صبح كند در حالي كه به امور مسلمين اهتمام نداشته باشد ،

مسلمان نيست و كسي كه صداي شخص را بشنود كه فرياد مي زند

مسلمانان به دادم برسيد و او اجابت نكند پس او مسلمان كامل نيست .

 

وسائل الشيعه ، ج2 ، ص520