عشق تـو نهـال حيـرت آمد

 

وصل تـو كمـال حيـرت آمد

 

بس غرقه ي حال وصل كاخر

 

هـم بر سـر حال حيرت آمد