حسد ، ايمان را مي خورد و نابود مي كند ،

 

                                                 همانطور كه آتش ، هيزم را ،

 

 

                                       اصول كافي ، جلد2 ، صفحه 306