هيچ چيز در زندگي شيرين تر از اين نيست كه كسي انسان را دوست بدارد .

 

   من در زندگاني خود هر وقت فهميده ام كه مورد محبت كسي هستم ،

 

       مثل اين بوده كه دست خداوند را بر شانه خويش احساس كرده ام .

 

 

                                                                چارلز مورگان