انسان هاي شاخص و نامدار ،

 

                          همگي در يك چيز مشتركند :

 

                                                             حس مسؤوليت پذيري زياد .