خدايا تو نيك مي داني كه اين حركت و قيام ما ،

 

 براي رقابت در قدرت يا به چنگ آوردن مال و منال دنيا نيست .