به نام دوست گشاييم دفتـر دل را

به فر عشق فروزان كنيم محفل را

 

ز اشك چشم و ز خـون جگر به هر فصلي

خوش آب و رنگ توان داشت غنچه دل را

 

 

                                                        نظام وفا