عمري است تا من در طلب ، هر روز كامي مي زنم

 

دست شفاعـت هـر زمـان ، در نيكنامي مي زنم

 

بي مـاه مهرافـروز خـود ، تا بگذرانـم روز خـود

 

دامـي به راهـي مي نهم ، مرغي به دامي مي زنم