مي خـواه و گل افشان كـن ، از دهـر چه مي جويی

 

اين گفـت سحـرگـه گـل ، بلبل تـو چـه مي گويی

 

مسنـد بـه گلستـان بـر ، تـا شـاهـد و ساقـي را

 

لب گيـري و رخ بـوسي ، مـي نـوشـي و گـل بويي