به نام خدايي كه جـان آفريد

سخن گفتن انـدر زبان آفريد

 

اول دفتـر بـه نـام ايـزد دانا

صانع و پروردگار حـي و توانا

 

                                                   سعدی

 

 

 

به نـام آن كه جـان را فكرت آموخت

چـراغ دل بـه نـور جـان برافروخت

 

                                      شيخ محمود شبستري