اي خـرم از فـروغ رخـت لالـه زار عمر

 

بـازآ كـه رفـت بي گـل رويت بهار عمر

 

از ديده گر سرشك چو باران رود رواست

 

كانـدر غمت چـو بـرق بشد روزگار عمر