به نام آن كه گنج جسم و جان ساخت

طلسم گنج جان ، هر دو جهان ساخت

 

به نام كردگار فرد بي چـون

كه ما را از عدم آورد بيرون

 

به نام آن كه جان را نور ديـن داد

خـرد را در خـدا داني يقيـن داد

 

ســر نـامــه بـه نـام پـادشـاهـي

كـه بي نامش بـه مويي نيست راهـی

 

 

                                                   فريدالدين عطار نيشابوري