تكبر كردن بر افراد متكبر ، خود عين تواضع است .

 

 

                                                         نهج البلاغه ، ص1234