سهميـه مـا گشنگـي و سهـم وزيــران

 

عيش و طـرب و پـول كـلان است كماكان

 

دارو نتـوان يافـت بـه جـز ناصـر خسرو

 

بيمـار بـه آن سـوي روان اسـت كمـاكان

 

با خـوردن شيـر خـر و با گفتن هـذيـان

 

يـارو همـه جـا ورد زبـان اسـت كمـاكان

 

 

 

                                                                    ميلاد