بنـام خداوند جـان و خـرد

كزين برتر انديشه بر نگذرد

 

                                             فردوسی

 

 

بس مبارك بود چو فر همـاي

اول كـارهـا بـه نـام خـدای

 

                                         قوامي رازی

 

 

 

به كوشش : خانم دكتر نصرت صفي نيا ، محقق و پژوهشگر