يكصد و هشتاد و اندی

 

نثر زيبا يا كه پندی

 

اهل دل باشي ، پسندی

 

شعرهاي عاشقانه

 

رازهاي جاودانه

 

ناله و سوز شبانه

 

ماه و خورشيد و ستاره

 

هر كسي هر چي كه داره

 

بي تو معنايي نداره

 

يكصد و هشتاد و اندی

 

شعرهاي عاشقانه

 

 بي تو معنايي نداره

 

هر كسي هر چي كه داره

 

                       بي تو معنايي نداره

 

                                     بي تو معنايي نداره

 

                                                                               بي تو معنايي نداره

 

                                                                                                                                                        بي تو معنايي نداره

 

 

 

                                                                 سيد فتح الله صدري زاده