كسي كه نصيحت به پادشاهان كند ،

 

                                                        يا بيم سر دارد ، يا اميد زر .

 

 

                                                                      سعدي