بـه نـام دوســت گشاييــم دفتـــر دل را

 

بـه فـر عشـق فـــروزان كنيـم محفـل را

 

ز اشك چشـم و ز خـون جگـر به هر فصلی

 

خـوش آب و رنگ تـوان داشت غنچه دل را

 

 

 

                                                         نظام وفا