شعر خوب ، مثل طفل زنده بالفعل است . با فكر ملت رشد مي كند ، اگر چه در زمان تولد خود ، مردود واقع شده باشد .