تو كسي هستي كه در نيمه هاي هر شب ندا مي كني :

آيا خواننده اي هسـت كـه دعايش را اجابـت كنـم ؟

آيا آرزومندي هسـت تا او را به آرزويش برسانم ؟

آيا استغفاركننده اي هسـت كه او را ببخشم ؟

آيا خواهنده اي هسـت كه به او عطا كنم ؟

آيا اميدواري هست كه اميدش برآورم ؟

 

حضرت امام زمان ( عج