عمـري است تا مـن در طلب ، هر روز كامـي مي زنم

 

دسـت شفـاعـت هـر زمـان ، در نيكنـامـي مي زنم

 

بـي مـاه مهـرافـروز خـود ، تـا بگذرانـم روز خـود

 

دامـي بـه راهـي مي نهـم ، مـرغي به دامي مي زنم

 

 

                                                                          حافظ