به نام آن كه در دنياي فانـی

 

دهد از عشـق عمر جاودانی

 

 

                                        ابوالحسن فراهاني