آرم آغـاز در ايـن نامه ز تـو نـام خـدا را

 

آن كـه آشفته ز گيسـوي بتان خاطر ما را

 

 

                                                                    دهقان ساماني