اگر عدالت محو شود ،

 

                          ديگر زندگي مردم روي زمين به زحمتش نمي ارزد .

 

 

 

                                                                       امانوئل كانت