شعر يك نقاشي است كه زبان دارد و يك زبان است كه نقش مي نگارد .