مي خواه و گـل افشان كن ، از دهـر چه مي جويی

 

اين گفـت سحـرگـه گـل ، بلبل تـو چه مي گويی

 

مسنـد بـه گلستـان بـر ، تـا شاهـد و ساقـي را

 

لب گيـري و رخ بوسـي ، مـي نوشي و گـل بويـی

 

 

                                                                     حافظ