ممكن است عشق ،

 

    چنان يك انسان را دگرگون كند ،

 

         كه به سختي بتوان تشخيص داد اين همان فرد سابق است .

 

 

                                                                          ترنس