بيدلـي در همـه احـوال خـدا با او يـود

 

او نمي ديـدش و از دور خدايـا مي كـرد

 

فيـض روح القـدس ار باز مـدد فرمايـد

 

ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي كـرد

 

 

                                                                     حافظ