با تو بي پرده بگويم ،

 

 

                       كه تو را ،

 

 

                                 دوست مي دارم تا مرز جنون .

 

 

 

                                               شفيعي كدكني – مرداد 1346