تو را مي بينم و مي دانم كه تنها عشق مي تواند ما را مطمئن سازد كه دنيا زيبا خواهد ماند .

سوزان پوليس شوتز

 

I see you and I know that only love can assure us that the world will remain beautiful .

Schotz , Susan Polis