خود تصميم بگير

اين زندگي از آن توست

خود تصميم بگير

براي امري كه در پي انجام آن هستي ،

و با شايستگي آن را به انجام برسان .

خود تصميم بگير ،

كه در زندگي به چه عشق بورزي ،

و صادقانه عاشق باش .

خود تصميم بگير ،

تا در جنگل قدم زده ،

و بخشي از طبيعت شوي .

خود تصميم بگير ،

تا سكان زندگي ات را به دست بگيري ،

اين تنها و تنها از تو برمي آيد .

خود تصميم بگير ، تا زندگي ات را ،

نيك ، پرهيجان ،

با ارزش و بس شاداب سازي .

 

 

                                         سوزان پوليس شوتز