عمر كه بي عشق رفت ، هيچ حسابش نگيـر

 

آب حيات است عشق ، در دل و جانش پذير

 

 

مولوي