كفش طلحك را از مسجد دزديده بودند و به دهليز كليسا انداخته ،

 طلحك مي گفت : “ سبحان الله ، من خود مسلمانم و كفشم ترساست !

 

كفش طلحـك از در مسجـد بـه طــرد

تـا بـه دهليـــز كـليسـا سيــر كـــرد

گفت طلحك : “ من مسلمان اي شگفت

از چـه كفشـم راه تـرسـايـي گـرفـت ! “

 

 

                                                              عبيد زاكاني