هيچ كس لياقت اشك هاي تو را ندارد ،

 

                                   و كسي كه چنين ارزشي دارد ،

 

                                                  باعث اشك ريختن تو نمي شود .

 

 

                                                         گابريل گارسيا ماركز