جديت ، مقصد را نزديك مي كند .

                                                       شيللر

 

اهداف ، رؤياهايي هستند كه به نقشه و برنامه تبديل شده باشند و سپس در جهت تحقق شان ، اقدامي صورت گرفته باشد .

                                                   زيگ زيگلار

 

تا زماني كه قلم يك اديب در دست من است ،

از اينكه تاج پادشاهي بر سر ندارم ، رنج نمي برم .

                                                     ولتر