شانه گر يك گره از پيچ و خمش وا مي كرد

 

صـد دل گـمشده در زلـف تـو پـيدا مي كرد

 

 

 

توفان هزارجريبي

 

 

مقداد : اخ که گفتی عزيز جان . باز نکرده و اين همه گرفتاريم . وای به روزی که گوشه چشمی هم عنايت بفرمايد !!!