از بـس كـه در فـراق تـو من ديده تر كنم

 

روي زمين گل است چه خاكي به سر كنم

 

 

رفتابي