فردا به باغ وعده ي آن سـرو قامت است

 

يـاران خـبر شويد كه فردا قيامت است

 

 

 

حافظ